Επιχειρηματικό Σχέδιο

Η σύνταξη ενός επιχειρηματικού σχεδίου (Βusiness Ρlan) είναι ένα σημαντικό εργαλείο για τη βελτίωση της απόδοσης της επιχείρησης. Τα τελευταία χρόνια η κατάθεση επιχειρηματικού σχεδίου είναι απαραίτητη για επιχειρηματικά δάνεια - επιδοτήσεις από την ΕΕ και άλλες παρόμοιες ενέργειες.

Τι ακριβώς είναι το επιχειρηματικό Σχέδιο;

Το Επιχειρηματικό Σχέδιο είναι μία γραπτή περιγραφή του επιχειρησιακού μοντέλου που η επιχείρηση προβλέπεται να ακολουθήσει συστηματικά στο μέλλον. Σκοπός του είναι η ανάλυση της υπάρχουσας κατάστασης, τόσο της αγοράς όσο και της επιχείρησης, λαμβάνοντας υπόψη όλες τις πιθανές παραμέτρους που μπορούν να επηρεάσουν θετικά ή αρνητικά, την οικονομική ανάπτυξη και βιωσιμότητα της επιχείρησης.

Σε τι χρησιμεύει ένα Επιχειρηματικό Σχέδιο;

Η σύνταξη ενός Επιχειρηματικού Σχεδίου είναι χρήσιμη και απαραίτητη για κάθε επιχείρηση γιατί:

 • Συμβάλει στη δομή και οργάνωση της επιχείρησης
 • Βοηθάει στη λήψη αποφάσεων με βάση τους στόχους και την πολιτική της επιχείρησης
 • Παρέχει μία ξεκάθαρη εικόνα για την αγορά, τους πελάτες και τους ανταγωνιστές
 • Αποτελεί σημείο αναφοράς για τον έλεγχο της επίτευξης ή όχι των στόχων της επιχείρησης
 • Δείχνει τις αδυναμίες αλλά και τα δυνατά σημεία της επιχείρησης στον κλάδο που δραστηριοποιείται
 • Θεωρείται πλέον απαραίτητο δικαιολογητικό για τη σύναψη δανείων, ανάληψη εθνικών και ευρωπαϊκών επιδοτήσεων και προσέλκυση επενδυτών

Ποια είναι η δομή ενός Επιχειρηματικού Σχεδίου;

Η δομή ενός Επιχειρηματικού Σχεδίου περιλαμβάνει τις εξής βασικές ενότητες:

 • Εισαγωγικά Στοιχεία (εξώφυλλο, εισαγωγική σελίδα, περιεχόμενα)
 • Εσωτερική Ανάλυση (περιγραφή της επιχείρησης, των προϊόντων ή υπηρεσιών που θα προσφέρει, του χώρου και του ανθρώπινου δυναμικού)
 • Εξωτερική Ανάλυση (ανάλυση της αγοράς, των πελατών και του ανταγωνισμού του ιδίου κλάδου με αυτόν που δραστηριοποιείται η επιχείρηση)
 • Προσδιορισμός στόχων και τρόπος υλοποίησής τους (στρατηγική προϊόντων ή υπηρεσιών, πωλήσεις, marketing, διοίκηση ανθρωπίνου δυναμικού)
 • Χρηματοοικονομική Ανάλυση (ανάλυση ισοζυγίων, ισολογισμών, χρηματορροών, αποτελεσμάτων χρήσης, break even point analysis)
 • Συμπεράσματα (δυνατά και αδύνατα σημεία της εταιρίας, πιθανοί κίνδυνοι)

Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να τονιστεί ότι η μορφή του Επιχειρηματικού Σχεδίου προσδιορίζεται από το είδος και τις ανάγκες της εκάστοτε επιχείρησης.

Χρήσιμες Συμβουλές για την Σύνταξη ενός Επιχειρηματικού Σχεδίου

Ένα Επιχειρηματικό Σχέδιο πρέπει να συνταχθεί κατά τέτοιο τρόπο ώστε να δημιουργεί θετικές εντυπώσεις στον κάθε αναγνώστη. Συγκεκριμένα θα πρέπει να είναι :

 • Σαφές και κατανοητό
 • Συνοπτικό, χωρίς να πλατειάζει
 • Ευπαρουσίαστο και χωρίς λάθη
 • Ρεαλιστικό, ως προς τους στόχους που θέτει
 • Αληθινό και ακριβές ως προς τα χρηματοοικονομικά στοιχεία που χρησιμοποιεί

 

Παρόλο που η προετοιμασία και η σύνταξη ενός Επιχειρηματικού Σχεδίου απαιτεί γνώσεις, χρόνο και περιοδικές επανεξετάσεις, η ολοκλήρωση του προσφέρει στην επιχείρηση χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με τη θέση και την πορεία της στην αγορά, τους ανταγωνιστές και τους πελάτες της, καθώς επίσης και για τις προοπτικές της μελλοντικής ανάπτυξης και βιωσιμότητάς της.

Σύνταξη Eπιχειρηματικού Σχεδίου.      
Παράδειγμα Επιχειρηματικού Σχεδίου. 

 
Γραφείο Διασύνδεσης